1

2

3

4

5

1a

Kontakt

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oangagerad, men drar sig inte undan
 

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Kingston, Karisma,
Kellerberrin, Kelsy, Kindra

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
 

1b

KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.
 

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll.
 

Följer med hela sträckan, neutral

 

Följer med villigt. Engagerar sig.

Kingston, Karisma, Kellerberrin, Kelsy, Kindra

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

1c

KONTAKT Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
 

Accepterar. Är neutral.

Kingston

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Karisma, Kellerberrin, Kelsy, Kindra

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a

LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.
Kingston

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.
Kindra

Leker aktivt, startar snabbt.
Karisma,
Kellerberrin, Kelsy

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 

2b

LEK 1 Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Kingston, Kellerberrin,  Karisma,Kindra

Griper direkt med hela munnen.
Kelsy

Griper direkt. Hugger föremålet.
 

2c

LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

 Kingston, Kelsy, Kindra

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Kellerberrin

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Karisma

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
 

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a

JAKT Förföljande(2 ggr)

Startar ej.

Kingston

Startar men avbryter. (Båda gångerna)
 

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Karisma,
Kellerberrin, Kelsy, Kindra

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
 

3b

JAKTGripande (2 ggr)

Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna)
Kingston, Kelsy, Kindra

Griper ej, nosar på föremålet.
 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Kellerberrin

Griper direkt, släpper.
 

Karisma

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Kelsy

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Kingston, Karisma,
Kellerberrin, Kindra

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.
 

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 

5a

AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Kingston, Kelsy, Kindra

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Kellerberrin

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 

Karisma

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b

AVST.LEK Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Kingston, Karisma, Kellerberrin, Kelsy, Kindra

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.
 

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.
 

5c

AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

 

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
 

Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Kingston,
Kindra

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
Kellerberrin, Kelsy

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Karisma

5d

AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.
Kingston, Kelsy, Kindra

Leker ej, men visar intresse.
Kellerberrin

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
 

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Karisma

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e

AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.
Kingston, Karisma, Kellerberrin, Kelsy, Kindra

Blir aktiv men avbryter.

 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
 

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.
 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Kingston,Karisma,  Kellerberrin, Kelsy

Flyr högst 5 meter.

Kindra

Flyr mer än 5 meter.

6b

ÖVERRASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.
Kellerberrin, Kindra

Visar enstaka hotbeteenden.
Karisma, Kelsy

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Kingston

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
 

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
Kingston, Kellerberrin, Kelsy, Kindra

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.
Karisma

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d

ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Karisma,
Kindra

 

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Kingston,
Kellerberrin

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

 

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
 

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
Kelsy

6e

ÖVERRASKN Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen
Kingston, Kellerberrin, Kelsy, Kindra

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Karisma

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar, kort stopp.
 

Hukar sig och stannar.
 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Kingston, Kindra

Flyr högst 5 meter.
Karisma, Kellerberrin, Kelsy

Flyr mer än 5 meter.
 

7b

LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.
Kelsy,Kindra

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

 

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Kingston

Går fram till skramlet utan hjälp.
 

Karisma, Kellerberrin

7c

LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Kingston, Karisma, Kellerberrin

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
 

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Kelsy

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
 

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

Kindra

7d

LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.
Kingston, Karisma, Kellerberrin, Kelsy, Kindra

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
 

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a

SPÖKENHot/agg

Visar inga hotbeteenden.
Kellerberrin, Kindra

Visar enstaka hotbeteenden.
Karisma,
Kelsy

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Kingston

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.
 

8b

SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.
Kellerberrin

Tittar till mot spökena då och då.
Kelsy, Kindra

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Kingston, Karisma

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.
 

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.
 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Kellerberrin

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Kingston, Karisma, Kelsy, Kindra

8d

SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.
Karisma, Kellerberrin, Kindra

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.
Kingston, Kelsy

Går fram till spöket när föraren står bredvid.
 

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
 

Går fram till spöket utan hjälp.

8e

SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt- försök.
Karisma, Kellerberrin, Kindra

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Kelsy

Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Kingston

Tar kontakt själv. Balanserad

 

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a

LEK 2 Leklust

Leker ej.

Kingston

Leker ej, men visar intresse.
Kindra

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.
Karisma, Kelsy

Leker aktivt, startar snabbt.
Kellerberrin

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 

9b

LEK 2 Gripande

Griper ej.

 Kingston, Kelsy

Griper ej direkt, nosar först på föremålet
 

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Karisma,
Kellerberrin, Kindra

Griper direkt med hela munnen.
 

Griper direkt, hugger föremålet.
 

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Karisma, Kindra

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Kellerberrin, Kelsy

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet.
Kingston

Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
 

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser / avstår skott